No.4 SBD: 015
Điểm bình chọn: 57
SBD: 006
Điểm bình chọn: 217
SBD: 045
Điểm bình chọn: 921
SBD: 050
Điểm bình chọn: 98
No.5 SBD: 038
Điểm bình chọn: 45
No.6 SBD: 040
Điểm bình chọn: 40
No.7 SBD: 001
Điểm bình chọn: 25
No.8 SBD: 013
Điểm bình chọn: 13
No.9 SBD: 022
Điểm bình chọn: 2